تصفيه خانه آب شهر قم

تصفيه خانه آب شهر قم

همکاری با پیمانکار در مديريت طراحي ، تهيه و اجراي تصفيه‌خانه آب شهر قم به ظرفيت 65/1 و قابليت توسعه تا 2/2مترمکعب در ثانیه ، شامل حوضچه هاي ترسيب كلاريفلوكولاتور، مخازن بتني به ظرفيت 10000×2مترمكعب