سامانه انتقال آب به دشت‌های قروه و دهگلان

سامانه انتقال آب از سد ژاوه به دشت های قروه و دهگلان

بازنگری مطالعات مرحله اول سامانه انتقال آب از سد ژاوه به دشت های قروه و دهگلان

  • بازنگری مطالعات مرحله اول سامانه انتقال آب از سد ژاوه به دشت های قروه و دهگلان
بررسی فنی مطالعات مرحله دوم سد داریان
  • مطالعات ابزاردقیق سد و سازه های وابسته