تجهیزات نیروگاه برق آبی پیران

بازنگري طراحي مرحله فاز يك سد وسيستم انتقال آب چشمه پيران