سد و نيروگاه برق آبي كوله سرخ

سد و نيروگاه برق آبي كوله سرخ

طراحي سد خاكي با هسته مركزي، سيستم انتقال آب به طول1038 متر شامل آبگيرها ، حوضچه رسوبگير، نيروگاه به ظرفيت 1/6 مگاوات