سد و نيروگاه برق آبي مورز

سد و نيروگاه برق آبي مورز
طراحي سد خاكي با هسته مركزي، كانال انتقال آب به طول 2100 متر آبگيرها ، حوضچه رسوبگير، نيروگاه به ظرفيت 16 مگاوات