سد و نیروگاه ذخیره ای آزاد

سد و نیروگاه آزاد

مطالعات و بررسیهای فنی

  • رفتارسنجی سد آزاد شامل سد سنگریزه‌ای به ارتفاع 125 متر