سد و نیروگاه داریان

سد و نیروگاه داریان

مطالعات و بررسیهای فنی

  • بررسی فنی مطالعات مرحله دوم سد داریان
  • مطالعات ابزاردقیق سد
  • مطالعات سازه های وابسته
بررسی فنی مطالعات مرحله دوم سد داریان
  • مطالعات ابزاردقیق سد و سازه های وابسته