مطالعات ژئوتكنيك مخازن استراتژيك نفت اهواز

مطالعات ژئوتكنيك مخازن استراتژيك نفت اهواز

بررسي های زمين شناسي ، ژئوتكنيك و مكانيك خاك جهت احداث مخازن نفت به ظرفيتهاي دویست وپنجاه تا پانصدهزار بشكه و ارائه گزارشات در مراحل مختلف در اهواز 1 و 2و 3